Wa Mushyikirano ubanza ugenda uhinduka Umushyikirano naho Evode ararengana!

Wa Mushyikirano ubanza ugenda uhinduka Umushyikirano naho Evode ararengana! dans Focus_Ligne editoriale -5102-11379

Evode Uwizeyimana ati njye sinumva impamvu mwumva hari ibintu tatavugaho kandi byitwa ko turi muri Demokarasi!

Mu mpera z’ Umwaka bimaze kumenyerwa ko Leta ya FPR itegura Inama rusange ihuza abanyarwanda b’ingeri zinyuranye. Ntawe uzi urwego Iyo Nama ibarizwamo mu byerekeye amategeko agenga u Rwanda ubu, gusa ikizwi ni uko atari inama ifite ububasha nk’izi twumva mu bihugu bimwe na bimwe bigendera kuri Demokarasi, aho inama rusange y’igihugu ishobora ni urugero guterana ikaba yatora Umukuru w’igihugu (Ahaba za democraties parlementaires). Ni Ukuvuga ko abahagarariye abandi mu nama Rusange bagira uburyo batorwamo, amategeko akaba abagenera inshingano kimwe n’uburenganzira. Bite rero n’Inama y’Umushyikirano w’uyu mwaka isa n’iyavugishije benshi amagambo, cyane cyane biturutse ku buryo butari bwiteguwe Sekreteri wa Leta Evode Uwizeyimana yaba yayitwayemo! Yaba  se noneho ari intandaro yo kujya impaka mu materaniro y’abanyarwanda ubundi akunze kurangwa no kwikiriza yego biturutse ku ijambo ry’abari hejuru?Abagerageza guta ibyatsi kuri Evode Uwizeyimana bagombye kuzirikana ko byibuze yatumye habaho impaka ku bibazo, ubundi zisa n’izitemewe muri leta y’igitugu ya FPR!

Inama y’Umushyikirano ikunze kuvugwa mu mpera z’umwaka, kugeza ubu yakunze kugaragara nk’umunsi mukuru ukorwa n’ishyaka riri ku butegetsi, rigamije kurata ibyo ryaba ryaragezeho. Nta bibazo bikomeye bya politiki byemerewe kuvugwaho, mbese inama yabaye nk’umuyoboro wo gutanga akabarore ko byose muri FPR bigenda sawa sawa.  Kubera ko abatumirwa aba ari ab’Ishyaka FPR (ryitirirwa leta cyangwa se rikisanisha nayo), birasa n’ibitazigera bibaho igihe FPR igicigatiye ingoma ko ababona ibintu ukundi kunyuranye nayo batumirwa mu gushyikirana. Aba basa n’ibicibwa mu gihugu cyabo, abo bahagarariye bagafatwa nk’ho atari abanyarwanda. Tudatinze mu byo gusesengura iby’iriya nama kugeza ubu yibazwaho byinshi, birakwiye ko twagaruka ku Gucyocyorana kwa Sekreteri wa Leta Me Evode Uwizeyimana na Musenyeri Serviliyani Nzakamwita wa Diyosezi Gatolika ya Byumba. Nk’uko ibinyamakuru byinshi bikomeza kubigarukaho, hariho ikintu cyo gutwama Evode Uwizeyimana, mbese nk’aho ngo atagombaga gucyocyora Musenyeri Nzakamwita nk’umuntu wubashywe muri rubanda! Bityo tukibaza tuti, Ese koko mu nama yiswe iy’Umushyikirano, byaba  bikwiye ko unenze igitekerezo kitamunyuze yafatwa nk’aho yaciye inka amabere, mu gihe biba bivugwa ko igishyizwe imbere ari Dialogue?

Burya nta kintu gitera ishozi nko kubona ikivunge cy’abantu bateranye (baba bari muri za assemblees z’abadeptite, cyangwa se andi manama ayoboye igihugu), ugasanga ba nyiriguterana bavuye mu by’ubwenge bwabo bwite bityo bakigira abacakara b’umuntu umwe baba bumva ko ariwe ubasumbije umutwe. Birushaho gusa nabi iyo ba bantu baterana bagamije kitigera nari mwe bagisha inama umutimanama, ahubwo ibyo bakora bakabikora gusa bategereje igihe ukwezi kuzashirira bagahabwa iposho, dore ko abari aricyo kintu important baba binshingikirijeho. Bityo umuntu akibaza ati, gukunda igihugu byaba biri he, guha ubuzima bwawe sens ubikesha kwishimira guha abandi service byazaturuka he abantu bagiye bakora kuri ubu buryo tuvuzeho?

 

***

Mu Rwanda hari ikintu cyadutse cy’umuco mubi kuva aho Inkotanyi zifatiye ubutegetsi (Wenda ni nako byari bisanzwe mu muco karande!) wo kureba ibiba, ugasa n’aho utabibona, haba ku bayobozi bamwe muri leta cyangwa se mu Kiriziya. Bityo ugasanga umuyobozi runaka mu gihe cyose afashe ijambo, akihitiramo kuvugira muri generalites (Imvugo y’ubwihisho, yo kwirinda kwiteranya), ariko wasa n’ubaza concretement (Ibifatika), nyir’ukuvuga ashaka kugeraho, akaba atabikwerurira n’iyo wagira ute! Ashaka iki? Hato habe hagira umufatira ku ijambo? Uyu muco niba twawita kubeshya, cyangwa se kwiziga (muri sagesse ya kirwanda), birashoboka, gusa ikizwi ni uko bene uyu muco uhabanye na Demokarasi, bityo nta watinya kuvuga bene ibyo bisigisigi by’amateka bisenya byinshi aho kubaka, kubera bisa nk’ibishimashima ikibyimba cyagombye kuvurwa. Mu bihugu byateye imbere muri Demokarasi impaka muri za assemblees akenshi zirashyuha, ku buryo rimwe na rimwe abo mu gice cya gauche benda gusumirana n’abari a droite! Ni kuki rero impaka zubaka zitagibwaho, ngo umuntu ahagarare kubyo yemera, abirwanire ishyaka? N’umuco wa gikirisitu uvuga ko yego y’umuntu iba igomba kuba yego na oya ikaba oya, bityo kuruma uhuha bya kinyarwanda bikaba nta gaciro mu by’ukuri byagombye kugira muri iyi si y’iki gihe!

Tugarutse nanone ku ihangana rya Evode na Musenyeri Nzakamwita, birakwiye ko mbere na mbere abantu bamenya imiterereye y’abo bagabo bombi, kuko urebye neza wasanga harimo n’ikibazo cy’imyumvire gishingiye kandi cyigaragariza muri conflit de generations, n’iyo haba abagerageza kubibona ukundi.

Ku byerekeye Musenyeri Nzakamwita, umuntu yavuga ko ari prototype koko y’umuntu urangwa n’ubupfura  nk’uko bizwi mu muco wa gakondo. Musenyeri Nzakamwita n’umuntu mbese ugerageza kuba imberabyombi, kutagira cyane cyane aho yafatirwa mu ijambo, cyane cyane ku mpande zombi zikunze guhangana mu Rwanda. Gusa rero imyifatire nk’iyo, n’iyo yaba iya gipfura ite, ifite uburyo ishobora gusigasira akarengane mu bantu, cyane cyane iyo utatinyuka kugira ibyo uvuga ku bibazo concrets, abantu baba barimo. Mu by’ukuri imyifatire ya Musenyeri, n’ubwo yakwitwa kuri bamwe iy’abatera amahoro (bamwe bahirwa!), ariko kandi inatanga urwaho ku gahotoro mu bantu nk’uko tubibona muri iki gihe kuri FPR. Ibi ngirango twanabivuga duhereye ku ngero:

Mu mwaka wa 1994, Padiri Nzakamwita (Musenyeri ubu), yabanaga na mugenzi we Padiri Niyitegeka Alfred, alias Sozo, umwe mu byatwa by’abapadiri u Rwanda rwagize! Inkotanyi zifashe Rutongo, Padiri Niyitegeka ngo yaba yarahise yicwa, nk’uko byakomeze guhwihwiswa. Hakaba nabwo n’ababyegeka ku nterahamwe. Gusa bivugwa ko Inkotanyi ngo zaba zaramujije isura ye (yenda kumera nk’ibisanzwe bivugwa ko biranga abahutu), ariko mu by’ukuri Padiri Alfred yari umututsi. Nyuma y’intambara abantu bakomeje ibyo kubijyaho impaka, babaza iby’urwo rupfu cyane cyane Musenyeri Nzakamwita, dore ko yari kumwe na Padiri Afred. Ababikurikirana bavuga ko Musenyeri Nzakamwita yaruciye akarumira kugeza n’uyu munota.

Uretse n’ibyo, hari ibindi abantu bibaza: Ko Inkotanyi igihe zifashe Byumba zarengeye ku bapadiri bari bateraniye ku Rwesero (barimo Padiri Mudashimwa) zikabarimbagura, Nzakamwita nka Musenyeri wa Byumba yaba yarashyinguye ku mugaragaro abo bapadiri be mu Cyubahiro, kandi akaba yatinyuka akavuga n’urwo bazize? Birazwi ko ibyo Musenyeri Nzakamwita atabitinyuka.

Ibyo kandi ninabyo abakirisitu bakunze no kwibaza ku bayobozi babo ba roho muri rusange. Tufatiye urugero kuri Musenyeri Mbonyintege wa Kabgayi. Ko yabaye Musenyeri ashoboye kuvuga rikijyana kuri iyi leta, hari ubwo yaba yarafashe akanya ngo ashyingure bagenzi be b’abasenyeri barimbaguriwe i Gakurazo n’Inkotanyi, kandi anatinyuke akomoze ku cyatumye bicwa (bazizijwe ubwoko bwabo?). None se niba ibyo Musenyeri Mbonyintege atarashoboye kubikora mu gihe yari akibifitiye ubushobozi, yazategereza ko ari nde wundi uzabasha kuvuga kuri iyo injustice kugira yoye kuzasubira ukundi.

Nyamara hari ukuntu abayobozi mu Kiliziya bakora kandi bakarashaho kugaragariza intama baragiye ko bazitayeho. Dore nko muri uyu mushyikirano, ninde utabura mbese gushima igikorwa cya Musenyeri Rukamba? Yavuze atarya iminwa, dore ko nta n’uwo aba yikanga muri abo bose, atangaza atajijinganya position ye ku ndishyi zitumvikana FPR yasabaga Kiriziya. Nsanga bene iyi myifatire ariyo itera abakrisitu kwiyumva mu bashumba babo. Binyuranye rero no gukoresha langue de bois nk’uko kwa Musenyeri Nzakamwita, aho avuga asa n’utanga impuruza ko byacitse mu muryango nyarwanda, ariko adashobora na gato gutunga urutoki imigirire idahwitse ya FPR. Ntibishobora rero gutangaza ko umuntu nka Evode adashobora kwihanganira bene iyo nyifato kabone n’aho yaba ishingiye kuri gakondo!

 

***

Kugerageza kumva Imyitwarire ya Evode kuri Musenyeri Nzakamwita n’impamvu atashoboye kwihanganira bene iriya mvugo ya gipfura ya Musenyeri, birasaba kumenya Evode wo mu bihe bishize!

Niba hari umuntu wariye isataburenge ku buryo buhanitse mu minsi ishize leta ya Kagame, ni Evode Uwizeyimana. Uyu mugabo, ukiri muto mu by’ukuri, twavuga ko ari umwe mu bapromoteri b’icyiswe nouvelle Generation y’abanyapolitiki, mu barwanira impinduka baba hanze y’u Rwanda, kandi koko ishyaka ryo guharanira kuva mu mico y’amacakubiri yakunze kuranga generations zo mu gihe cyashize, ibyo Evode yabirwaniraga ishyaka rigaragara afatikanyijemo cyane cyane na mugenzi we Patrick Ndengera (Batwariwe ahari igihe kimwe mu Nkotanyi). Evode niwe wadukanye mu manama imvugo yise « gukubitira ikinyoma ahareba inzega » (Avuga RPF Inkotanyi muri rusange). Umuntu yanavuga ko muri abo banyapolitiki babyiruka, Evode ariwe wari ushoboye undi witwa Nduhungirehe, we wari wariyemeje kurwana intambara ikomeye yo kubunganga ikinyoma cya FPR, aricyo cyanagombaga gutsimburwa bidasubirwaho (Postion ya Uwizeyimana).

Birakomeye kuba wavuga ko Evode adateye neza, gusa ikigaragara ni uko uwabashije kumuroba wese akamushyikiriza FPR, uwo muntu nawe ni gahanga kuko yarobye igifi kinini. Ikibazo kikaba kumenya uburyo Evode Uwizeyimana, wagaragaye nk’umudemokrate yokorana na systeme y’Inkotanyi bigashoboka, ku buryo ndetse umuntu atatinya kuvuga ko ubu Evode (ngo washinzwe kuboha amategeko abuza inzira abahangara Kagame mu matora), akari kera FPR nitamukoraho we azayikoraho! Bityo kuvuga ko yaciye inka amabere mu kubahuka Musenyeri Nzakamwita byaba gukabya, twavuga ahubwo ko n’aho yihanganye kutavuga, buriya yacyashye uwo yari ashyikiriye! Birakomeye kuba umuntu yatekerereza ko aba banyapolitiki bato babyiruka ubu bazakomeza imikorere ya FPR. Bityo ntitwatinya kuvuga ko umushyikirano urimo ba Evode ahubwo ubanza wajya waba umushyikirano!!!

****

Icyo twabivugaho muri rusange:

Niba hari abanyapolitiki nouvelle Generation nka Evode Uwizeyimana baribwa akara n’Inkotanyi bakiyemeza kuva ku migambi bahoranye, ni ikimenyetso gikomeye ko abanyapolitiki aba basanzwe barwanira impinduka mu Rwanda ko bagombye ubwabo guhindura imikorere. Evode Uwizeyimana ni urugero nyarwo rwo gutsindwa kw’abaharanira impinduka mu Rwanda. Umuntu nka Evode ajyanwa muri FPR biturutse effectivement kuri deception: Mu gihe cyose abanyapoliti bahura nk’aho bavuze ku bibazo byo gukemura umwanya munini bakawuta muri querellers intestines z’ibyahise (kiga Nduga n’andi manjwe), ntibakavuge ko ikibashishikaje muri ubwo buryo ari ugutabara rubanda. Igihe cyose abantu bazagumya kurwana intambara z’amafuti zo gusubiranamo, hazakomeza kuboneka ba Evode benshi basaba Kagame kugomeza politiki ye ishingiye ku bucakara, kuko n’ubundi nta bushake bwo kuva muri ubwo bucakara buzaba buriho!

 

La Redaction, Le Mediateur

Pas encore de commentaire.

Laisser un commentaire

Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus